Search
  • Seward Park Eruv

20 April, 15 Nisan

The Eruv is up.


Candle Lighting— 7:46 PM


Shabbat Shalom, Good Shabbos.


חג כשר ושמח, מועדים לשמחה

3 views

Recent Posts

See All

The Seward Park Eruv is UP. Candle-lighting is 8:28 PM. Good Shabbos. Shabbat Shalom

The Seward Park Eruv is UP. Candle-lighting is 8:19 PM. Good Shabbos. Shabbat Shalom

The Seward Park Eruv is UP. Candle-lighting is 8:10 PM. Good Shabbos. Shabbat Shalom